kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie ,,SZPAKOWO I INNE”

Zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie ,,SZPAKOWO I INNE”

Mońki dnia, 18.10.2021r.

Nr GG.6622.9.45.2018

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 11, art. 13 i art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku (Dz.U.2018.908 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

Starosta Moniecki zawiadamia

że w dniu 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali gimnastyczne w szkole we wsi Jaświły gmina Jaświły odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie ,,SZPAKOWO I INNE”, traktowane jako zebranie w pierwszym terminie.

Celem zebrania, jest:

 • realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że uczestnicy scalenia, w drodze uchwały określają zasady szacunku gruntów,
 • omówienie projektu ogólnego scalenia.

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie określenia zasad szacunku gruntów podejmowana jest na zebraniu zwołanym przez Starostę.
Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.
W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 9 listopada 2021 roku o godzinie 10:00, ustala się drugi termin zebrania na dzień 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:30 w sali gimnastycznej szkoły we wsi Jaświły gmina Jaświły.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

 

Pouczenie

Strony mogą być zawiadamiana o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęciu w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

 

Otrzymują :

 1. uczestnicy postepowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: wsi Szpakowo, wsi Bagno, wsi Rutkowskie Małe, wsi Rutkowskie Duże, wsi Mociesze, wsi Starowola, wsi Krzeczkowo, Urzędu Miejskiego w Mońkach, Urzędu Gminy Jaświły, Starostwa Powiatowego w Mońkach, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach).
 2. Sołtys wsi Szpakowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 3. Sołtys wsi Bagno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 4. Sołtys wsi Rutkowskie Małe – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 5. Sołtys wsi Rutkowski Duże – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 6. Sołtys wsi Mociesze – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 7. Sołtys wsi Starowola – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 8. Sołtys wsi Krzeczkowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 9. Urząd Miejski w Mońkach – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 10. Urząd Gminy Jaświły – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
 11. Starostwo Powiatowe w Mońkach – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 12. a-a


Do wiadomości :

 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00