kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Realizując obowiązek wynikający z art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021 Starosty Monieckiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonywanie zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Moniecki

ul. Słowackiego 5a

19-100 Mońki

telefon: 85 727 88 00

e-mail: starostwo@monki.pl

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.monki.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym.

 

Świadczenie usługi obejmuje:

 1. prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i parkowaniem pojazdów,
 2. realizowanie każdego zlecenia usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi na terenie powiatu monieckiego i umieszczenia ich na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Monieckiego, w każdym dniu obowiązywania umowy i w każdym czasie, bez względu na warunki atmosferyczne, także w nocy oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta poprzez:
 • przyjęcie zlecenia usunięcia pojazdu w formie "dyspozycji usunięcia pojazdu",
 • dojazd do wskazanego  miejsca, w którym znajduje się pojazd,
 • należyte zabezpieczenie pojazdu przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą,
 • załadunek, rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Dotyczy również prac związanych z zebraniem wszystkich elementów wskazanych przez funkcjonariuszy, które oddzieliły się od pojazdu i umieszczeniem ich na lawecie.
 • uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadów szkła, metalu i innych, niewymagających użycia specjalistycznego sprzętu,
 • dysponowanie parkingiem strzeżonym, wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną, ogrodzenie, oświetlenie miejsc parkingowych oraz z całodobowym nadzorem,
 • przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów,
 • wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego;

 

3.  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzony pojazd od chwili przyjęcia pojazdu do momentu przekazania go osobie uprawnionej do odbioru. W przypadku utraty lub uszkodzenia wykonawca na swój koszt wypłaci stosowne odszkodowanie lub odtworzy uszkodzoną własność,

4. stawienie się w gotowości do usunięcia i przewiezienia pojazdu w czasie nie dłuższym niż 1 godzina             od chwili powiadomienia do momentu przyjazdu pojazdu holującego na miejsce wezwania w każdym miejscu na terenie powiatu monieckiego,

5. odstąpienie od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia,

6. zapewnienia środków transportu do usuwania i przemieszczania pojazdów odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia     (Dz. U. z 2016 r. poz 2022 z późn. zm.),

7. zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji,

8. przewiezienia przechowywanych na parkingu wykonawcy, świadczącego usługę usuwania pojazdów na podstawie dotychczasowej umowy z Zamawiającym na własny parking Oferenta,

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Oferty mogą składać Wykonawcy  świadczący usługi holownicze w zakresie wykonywania transportu drogowego, dysponujący parkingiem strzeżonym.

2. Wykonawca powinien posiadać:

- uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,

- zezwolenie (licencję) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- posiadać  pojazdy do wykonywania zadań wynikających z zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

Zamówienie składa się z 3 części:

I. Usuwanie i parkowanie pojazdów: rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów o dmc do 7,5 t. - załącznik Nr 2, poz. 1-4,

II. Usuwanie i parkowanie pojazdów o dmc powyżej 7,5 t. - załącznik Nr 2, poz. 5-6,

III. Usuwanie i parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - załącznik Nr 2, poz. 7.

 

Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną część, kilka lub na wszystkie części zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i  składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, posiadającej oznaczenia: nazwę i adres wykonawcy oraz numer telefonu, zatytułowane „oferta cenowa na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego”.

Ofertę należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki,  ul. Słowackiego 5a (biuro obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021 r.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie  - cena.

Waga kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.
 2. Szczegółowy formularz cenowy – załącznik Nr 2
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3
 4. Wykaz pojazdów które będą używane do świadczenia usług i są przystosowane do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych tych pojazdów.
 5. Opinia właściwego Powiatowego Komendanta Policji (w przypadku posiadania doświadczenia w prowadzeniu usług usuwania i parkowania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

Hanna Purta – Kierownik Wydziału Komunikacji                      tel. 85 727 88 18,

Adrian Jarocki – Inspektor                                                          tel. 85 727 88 17.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych w postępowaniu administracyjnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Powiat Moniecki, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub      pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in.: prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, przekazywania informacji, wezwań, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do: usunięcia danych osobowych w związku z art. 17. ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.

Do pobrania:

Formularz ofertowy i umowa

/wz. STAROSTY/  

Joanna Kitlas    

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00