kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Obwieszczenie Starosty Monieckiego z dnia 19 lipca 2021

Obwieszczenie Starosty Monieckiego z dnia 19 lipca 2021

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Mońki, dnia 19.07.2021 roku

GG.6622.9.42.2018

OBWIESZCZENIE
Starosty Monieckiego
z dnia 19 lipca 2021 roku
w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu
procedury aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obiektu "Szpakowo i inne"

 

    Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) art. 7d pkt 1) litera a, tiret trzecie i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.), § 4 pkt. 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246 j.t.) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia z urzędu procedury aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże, działkach nr 279/4 i 282 położonych  w obrębach Mociesze, działek nr 10 i 69 położonych w obrębie Starowola, w gminie Jaświły oraz działki nr 1 położonej w obrębie Krzeczkowo gmina Mońki powiat moniecki wchodzących w skład obiektu scaleniowego „Szpakowo i inne" objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na podstawie postanowienia Starosty Monieckiego Nr GG.6622.9.38.2018 z dnia 07 czerwca 2021 roku.

1) Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji.

   Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d, art. 20 i art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246 j.t.).

2) Obszar objęty klasyfikacją.

    Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów będzie przeprowadzona na terenie obrębów ewidencyjnych: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże, działkach nr 279/4 i 282 położonych  w obrębie Mociesze, działkach nr 10 i 69 położonych w obrębie Starowola w gminie Jaświły oraz działki nr 1 położonej w obrębie Krzeczkowo gmina Mońki powiat moniecki.

3) Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz harmonogram prac.

    Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się w miejscach i terminach wyszczególnionych poniżej. Na zebraniach upoważniony klasyfikator omówi zasady i metody przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Po zakończeniu prac klasyfikacyjnych, z ich wynikami będzie można zapoznać się w formie publicznego wyłożenia dokumentacji w miejscu i czasie opisanym poniżej.

Następnie, po skompletowaniu akt sprawy, zostanie wydana decyzja administracyjna dotycząca aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obiektu "Szpakowo i inne".

 

Termin i miejsce rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:

a) Obręb Szpakowo gmina Jaświły oraz działka nr 1 w obrębie Krzeczkowo w gminie Mońki,

23.08.2021r. godz. 9:00 - zebranie informacyjne w świetlicy wiejskiej wsi Szpakowo,
23.08.2021r. – prace terenowe po zebraniu,
24.08.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu,
25.08.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu,

b) Obręby Rutkowskie Duże i Rutkowskie Małe oraz działki nr 279/4, 282 położone  w obrębie Mociesze gmina Jaświły,

26.08.2021r. godz. 9:00 – zebranie informacyjne w świetlicy wiejskiej wsi Rutkowskie Duże,
26.08.2021r. – prace terenowe po zebraniu,
27.08.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu,
30.08.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu,

c) Obręb Bagno  oraz działki nr 10 i 69 – położone w obrębie Starowola,

31.08.2021r. godz. 9:00- zebranie informacyjne w kościele we wsi Bagno,
31.08.2021r. – prace terenowe po zebraniu,
01.09.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu,
02.09.2021r. – prace terenowe w godzinach i miejscu ustalonych na zebraniu.

4) Imię i nazwisko klasyfikatora.

    Do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1246) upoważniony został przez Starostę Monieckiego pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Artur Kuk (tel. 790 623 646)-klasyfikator.

   

    Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) zawiadamiam, że projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 października 2021 roku do 07 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 5.

    Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), dalej kpa, w okresie wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do w/w projektu.

   

    Jednocześnie na podstawie art.10 kpa zawiadamiam o wszczęciu z urzędu procedury aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obiektu ‘Szpakowo i inne’ w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże, działki nr 279/4 i 282 położone  w obrębie Mociesze, działki nr 10 i 69 położone w obrębie Starowola w gminie Jaświły oraz działka nr 1  położona w obrębie Krzeczkowo gmina Mońki powiat moniecki.

 

Informuję też, że zgodnie z art. 49, 49a i 49b kpa dalsze czynności i pisma Starosty Monieckiego w powyższej sprawie udostępniane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

    Przypominam też, że projekt scalenia gruntów obiektu ‘Szpakowo i inne’ przygotowuje geodeta-projektant scalenia, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku
Pan Piotr Wróblewski (tel. 517 286 744).

 

Informacje o prowadzonej procedurze scaleniowej, której częścią jest powyższa procedura aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, organizowanych zebraniach, podejmowanych uchwałach, odbiorach poszczególnych etapów prac geodezyjnych, czy pracach przy zagospodarowaniu poscaleniowym aktualizowane są na stronie internetowej www.geodezja.monki.pl/scalenie-szpakowo.

 

Jednocześnie informuję, że w załączeniu do pisma przesyłam klauzulę informującą o przetwarzaniu danych w postępowaniu administracyjnym. Znajduje się ona również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mońkach, stronie www.monki.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Mońkach - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. Burmistrz Moniek - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 3. Wójt Gminy Jaświły - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 4. Sołtys wsi Szpakowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 5. Sołtys wsi Bagno - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 6. Sołtys wsi Rutkowskie Małe - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 7. Sołtys wsi Rutkowskie Duże - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okresminimum 7 dni,
 8. Sołtys wsi Mociesze- celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 9. Sołtys wsi Starowola - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres minimum 7 dni,
 10. Sołtys wsi Krzeczkowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeńna okres minimum 7 dni,
 11. egz. do operatu technicznego,
 12. strony postępowania – według odrębnego wykazu,
 13. a/a.

 

Klauzula informacyjna. Postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Starosta Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in.: prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, przekazywania informacji, wezwań, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do: usunięcia danych osobowych w związku z art. 17. ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00