kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wiceminister Iwona Michałek w Powiecie Monieckim

Wiceminister Iwona Michałek w Powiecie Monieckim

    Dzisiaj w Mońkach w budynku Mediateki odbyły się prekonsultacje Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przedstawicielami samorządowców i urzędów pracy z Podlasia, których tematem były proponowane zmiany funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz usprawnienie procesu zatrudniania obcokrajowców.

    Spotkanie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mońkach i Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach prowadził Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki.

    Ze strony Ministerstwa na spotkanie przybyła  Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie  oraz Pan Mikołaj Tarasiuk i Pan Marcin Wiatrów - Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie. W delegacji rządowej brał udział również Wicewojewoda Podlaski Pan Marcin Sekściński.

    „Za nami trudny czas dla rynku pracy związany z koniecznością przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19. Zarazem to czas, w którym państwo polskie udzieliło bezprecedensowego wsparcia w celu utrzymania miejsc pracy. Szczególna rola w tym procesie przypadła powiatowym i wojewódzkim urzędom pracy, za co chciałam  serdecznie podziękować. Jednocześnie przed nami kolejne wyzwania, związane z dostosowaniem publicznych służb zatrudnienia do  zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dlatego właśnie jesteśmy w trakcie opracowywania kompleksowej reformy rynku pracy, której elementami będzie modernizacja urzędów pracy i dostosowanie udzielanego przez nich wsparcia do obecnych wymogów a także udoskonalenie systemu przyjmowania cudzoziemców na polski rynek pracy” - powiedziała Wiceminister Iwona Michałek.

    Wspomniane przez Panią Wiceminister wyzwania to  m.in. zielona i cyfrowa transformacja gospodarki, wspieranie procesu uczenia się przez całe życie oraz zmniejszenie odsetka osób nieaktywnych zawodowo. Jednym z wyzwań jest również uzupełnianie zwiększających się co roku niedoborów na rynku pracy poprzez przyjmowanie migrantów zarobkowych. Bez sprawnych procedur przyjmowania cudzoziemców do pracy nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego wzrostu gospodarczego.

Kluczowe zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące publicznych służb zatrudnienia:

 • informatyzacja wielu procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
 • usprawnienie oraz poprawa jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy;
 • wzmocnienie działań w zakresie aktywizacji osób biernych zawodowo;
 • uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
 • uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego;
 • zmniejszenia biurokracji.

Najważniejsze  propozycje zmian  dotyczące zatrudniania cudzoziemców:

 • usprawnienie i uspójnienie systemu instytucjonalnego odpowiedzialnego za dopuszczanie cudzoziemców do rynku pracy;
 • zapewnienie by pracodawcy mogli łatwiej niż obecnie zatrudniać cudzoziemców na dłuższy czas i w sposób ciągły;
 • wdrożenie bardziej efektywnych procedur dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy i skrócenie czasu postępowań;
 • wprowadzenie pełnej elektronicznej ścieżki kontaktu pracodawca – urząd;
 • utrzymanie preferencji geograficznych w dostępie do rynku pracy oraz rozważenie poszerzenia stosowania preferencji w stosunku do innych państw niż obecnie;
 • wprowadzenie regulacji ograniczających nadużycia i zmniejszających ryzyko zaniżania standardów na polskim rynku pracy.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00